• Magyar
  • English

Jogszabályfigyelés

Új szolgáltatás érhető el honlapunkon!

Két hetente közzé tesszük honlapunkon, Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben megjelenő jogszabályok listáját, továbbá az egyes, ESZA típusú foglalkoztatási, munkaerő-piaci programok megvalósítása szempontjából releváns jogszabály-módosítások értelmezését.

Az alábbi időszakokban történt jogszabályváltozások:

 

2014. április 1. és 14. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Április 1.

108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról

28/2014. (IV. 1.) BM rendelet

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról

 

Április 3.

112/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok újbóli megtételéről és a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló 288/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól

114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

117/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

Egyes gazdasági társaságok stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet

A tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet

Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól

15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet

Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet módosításáról

30/2014. (IV. 3.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

31/2014. (IV. 3.) VM rendelet

Egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

32/2014. (IV. 3.) VM rendelet

Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Április 4.

24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

25/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet

Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosításáról

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet

A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

33/2014. (IV. 4.) VM rendelet

Egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

36/2014. (IV. 4.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

38/2014. (IV. 4.) VM rendelet

A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

 

 

Április 8.

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről

120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet

A várandósgondozásról

27/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet

Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, valamint az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosításáról

4/2014. (IV. 8.) KüM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet módosításáról

17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet

A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatásáról

39/2014. (IV. 8.) VM rendelet

Egyes védett eredetű borok termelését szabályozó rendeletek módosításáról

40/2014. (IV. 8.) VM rendelet

A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

41/2014. (IV. 8.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

Április 10.

123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről

124/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

A 2014–2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő módosításáról

128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

129/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

30/2014. (IV. 10.) BM rendelet

A minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről

31/2014. (IV. 10.) BM rendelet

Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

18/2014. (IV. 10.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról

 

Április 14.

32/2014. (IV. 14.) BM rendelet

Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet

A civil szervezetekkel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

6/2014. (IV. 14.) HM rendelet

A szolgálati viszonnyal, a kártérítési felelősséggel, az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokkal, a regeneráló pihenéssel és a rekreáció rendjével, az elismerésekkel és az étkezési utalvánnyal való ellátással kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

26/2014. (IV. 14.) KIM rendelet

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról

18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

Egyes rendeleteknek a közreműködő szervezetek integrációjával összefüggő módosításáról

19/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állami tulajdonú társasági részesedések felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet módosításáról

42/2014. (IV. 14.) VM rendelet

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

43/2014. (IV. 14.) VM rendelet

A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

44/2014. (IV. 14.) VM rendelet

Egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

2014. április 15. és 30. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

2014. április 18. napján:

11/2014. (IV. 18.) MNB rendelet

Az "Egressy Béni" ezüst emlékérme kibocsátásáról

12/2014. (IV. 18.) MNB rendelet

Az "Egressy Béni" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2014. (IV. 18.) HM rendelet

A honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet

A helyi közösségi közlekedés támogatásáról

22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet

A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól

130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

Az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014-2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről

131/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

A kormányablakokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

45/2014. (IV. 18.) VM rendelet

Az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

46/2014. (IV. 18.) VM rendelet

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról

 

2014. április 22. napján:

135/2014. (IV. 22.) Korm. rendelet

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 

2014. április 24. napján:

136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet

Egyes sport és továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 24.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról

34/2014. (IV. 24.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

A közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

47/2014. (IV. 24.) VM rendelet

A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról

 

2014. április 25. napján:

23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet

A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról

48/2014. (IV. 25.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről

 

2014. április 29. napján:

13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

35/2014. (IV. 29.) BM rendelet

Az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

36/2014. (IV. 29.) BM rendelet

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet

A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

8/2014. (IV. 29.) HM rendelet

A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

24/2014. (IV. 29.) NFM rendelet

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról

49/2014. (IV. 29.) VM rendelet

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről

50/2014. (IV. 29.) VM rendelet

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet

Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet

A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

53/2014. (IV. 29.) VM rendelet

Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

55/2014. (IV. 29.) VM rendelet

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról

 

2014. április 30. és 2014. május 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Április 30. napján:

142/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

144/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

A Centrál-Mentál Szociális Szolgáltató és Munkarehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

145/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

A REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté való minősítéséről

 

Május 5. napján:

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

147/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

148/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

39/2014. (V. 5.) EMMI rendelet

Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról

31/2014. (V. 5.) KIM rendelet

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról

21/2014. (V. 5.) NGM rendelet

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

29/2014. (V. 5.) NFM rendelet

Egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

149/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

150/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

A „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

151/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról

 

2014. május 15. és 2014. május 31. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Május 15. napján:

2014. évi XVII. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

2014. évi XVIII. törvény

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2014. évi XIX. törvény

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról

 

Május 19. napján:

14/2014. (V. 19.) MNB rendelet

A hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról

15/2014. (V. 19.) MNB rendelet

A „90 éves a Magyar Nemzeti Bank” ezüst emlékérme kibocsátásáról

16/2014. (V. 19.) MNB rendelet

A „90 éves a Magyar Nemzeti Bank” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

 

Május 27. napján:

17/2014. (V. 27.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 

Május 29. napján:

2014. évi XX. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

 

2014. június 1. és 2014. június 16. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Június 3. napján:                     

18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról

19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet

Az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet

Az ISIN azonosítóról

 

Június 5. napján:

2014. évi XXI. törvény

Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

 

Június 6. napján:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

1/2014. (VI. 6.) ME rendelet

A miniszterelnök-helyettes kijelöléséről

 

Június 11. napján:

21/2014. (VI. 11.) MNB rendelet

A „Spányi Béla” ezüst emlékérme kibocsátásáról

22/2014. (VI. 11.) MNB rendelet

A „Spányi Béla” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

37/2014. (VI. 11.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről

 

Június 13. napján:

3/2014. (VI. 13.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

 

2014. június 17. és 2014. június 30. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Június 17. napján:

2014. évi XXII. törvény

A reklámadóról

2014. évi XXIII. törvény

Egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról

 

Június 18. napján:

153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

154/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet

A gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól

 

Június 24. napján:

23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 

Június 26. napján:

4/2014. (VI. 26.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet módosításáról

 

 

Június 27. napján:

24/2014. (VI. 27.) MNB rendelet

A hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről

22/2014. (VI. 27.) NGM rendelet

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

30/2014. (VI. 27.) NFM rendelet

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

31/2014. (VI. 27.) NFM rendelet

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet, valamint az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

 

Június 30. napján:

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

157/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

158/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

 

2014. július 1. és 2014. július 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Július 3. napján:

2014. évi XXIV. törvény

Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

2014. évi XXV. törvény

Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

2014. évi XXVI. törvény

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

2014. évi XXVII. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

 

Július 8. napján:

2014. évi XXVIII. törvény

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

2014. évi XXIX. törvény

Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet

A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

 

Július 10. napján:

2014. évi XXX. törvény

Egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

2014. évi XXXI. törvény

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

2014. évi XXXII. törvény

Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról

163/2014. (VII. 10.) Korm. rendelet

A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosítása kihirdetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 

Július 14. napján:

2014. évi XXXIII. törvény

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 

Július 15. napján:

2014. évi XXXIV. törvény

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról

2014. évi XXXV. törvény

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról

33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

 

2014. július 16. és 2014. július 30. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Július 16. napján:

2014. évi XXXVI. törvény

Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról

164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

38/2014. (VII. 16.) BM rendelet

Az egyes anyakönyvezéssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 

Július 17. napján:

65/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

A fejlesztési adókedvezményről

166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és ahhoz kapcsolódóan más kormányrendeletek módosításáról

25/2014. (VII. 17.) MNB rendelet

A „Fáy András” ezüst emlékérme kibocsátásáról

26/2014. (VII. 17.) MNB rendelet

A „Fáy András” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 

Július 18. napján:

175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról

176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30. ) Korm. rendelet módosításáról

177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

178/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1/2014. (VII. 18.) IM rendelet

A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet módosításáról

2014. évi XXXVII. törvény

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

2014. évi XXXVIII. törvény

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

173/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáró

 

Július 22. napján:

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 

 

Július 23. napján:

179/2014. (VII. 23.) Korm. rendelet

Egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányrendeletek módosításáról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet

A pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

1/2014. (VII. 23.) FM rendelet

A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról

 

Július 24. napján:

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

3/2014. (VII. 24.) IM rendelet

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

 

Július 25. napján:

180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről

181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A Külügyi és Külgazdasági Intézetről

183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A Nemzeti Befektetési Ügynökségről

184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról

 

185/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról

189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

34/2014. (VII. 25.) NFM rendelet

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

 

Július 28. napján:

39/2014. (VII. 28.) BM rendelet

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet módosításáról

 

Július 30. napján:

 

 

190/2014. (VII. 30.) Korm. rendelet

A Magyar Államnak az MKB Bank Zrt.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

29/2014. (VII. 30.) MNB rendelet

A "Magyar Máltai Szeretetszolgálat" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

30/2014. (VII. 30.) MNB rendelet

Egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

5/2014. (VII. 30.) IM rendelet

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

 

2014. július 31. és 2014. augusztus 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Július 31. napján:

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

Az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről

194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

195/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

196/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 

24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

 

Augusztus 1. napján:

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

198/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról

11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet

A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

 

Augusztus 5. napján:

40/2014. (VIII. 5.) BM rendelet

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

41/2014. (VIII. 5.) BM rendelet

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

 

Augusztus 14. napján:

200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

203/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

204/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

12/2014. (VIII. 14.) HM rendelet

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

13/2014. (VIII. 14.) HM rendelet

A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

 

Augusztus 15. napján:

205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról

206/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

208/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

35/2014. (VIII. 15.) NFM rendelet

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről

5/2014. (VIII. 16.) MEKH rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

 

2014. augusztus 16. és 2014. augusztus 31. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Augusztus 19. napján:

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

36/2014. (VIII. 19.) NFM rendelet

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

 

Augusztus 26. napján:

209/2014. (VIII. 26.) Korm. rendelet

A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

42/2014. (VIII. 26.) BM rendelet

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet

Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

37/2014. (VIII. 26.) NFM rendelet

A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

 

Augusztus 27. napján:

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

212/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

214/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosításáról

 

Augusztus 28. napján:

216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről

218/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedésének állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről

                       

6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelet

A földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól

 

Augusztus 29. napján:

220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet

Egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet

Egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

3/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosításáról

26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

 

2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Szeptember 1. napján:

31/2014. (IX. 1.) MNB rendelet

Megújított 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet

A meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról

5/2014. (IX. 1.) FM rendelet

A Pogácsa-legelő természetvédelmi terület létesítéséről

6/2014. (IX. 1.) FM rendelet

A Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

 

Szeptember 4. napján:

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről

225/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

5/2014. (IX. 4.) NMHH rendelet

Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosításáról

38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet

A Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

Szeptember 5. napján:

228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosításáról

229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról

230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

Az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) – Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

7/2014. (IX. 5.) FM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

44/2014. (IX. 5.) BM rendelet

Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól

 

Szeptember 10. napján:

232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet

A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelet

A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

8/2014. (IX. 10.) FM rendelet

Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról                       

 

Szeptember 12. napján:

7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet

A villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól

9/2014. (IX. 12.) FM rendelet

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet

Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról

 

Szeptember 15. napján:

33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet

A „Somogyvár-Kupavár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

8/2014. (IX. 15.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról

 

2014. szeptember 16. és 2014. szeptember 30. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Szeptember 18. napján:

233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

Az Igazságügyi Hivatalról

234/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

235/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

A Magyar Államnak a Bombardier MÁV Hungary Kft.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

240/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

A Pozsony, Stefanikova 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő megszerzéséhez és az ehhez kapcsolódó beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

10/2014. (IX. 18.) FM rendelet

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

11/2014. (IX. 18.) FM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

 

Szeptember 19. napján:

6/2014. (IX. 19.) IM rendelet

Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

 

Szeptember 23. napján:

241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet

A vízrajzi feladatok ellátásáról

 

Szeptember 24. napján:

 

242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási kérdésekről

243/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

244/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

Az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

12/2014. (IX. 24.) FM rendelet

Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 

 

Szeptember 25. napján:

34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

35/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

A forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

13/2014. (IX. 25.) FM rendelet

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

 

Szeptember 29. napján:

2014. évi XXXIX. törvény

Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet módosításáról

 

Szeptember 30. napján:

39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet

Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

 

2014. október 1. és 2014. október 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Október 1. napján:

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

248/2014. (X. 1.) Korm. rendelet          

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

249/2014. (X. 1.) Korm. rendelet          

A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezéséről

3/2014. (X. 1.) MvM rendelet           

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

4/2014. (X. 1.) MvM rendelet           

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

40/2014. (X. 1.) NFM rendelet           

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

Október 2. napján:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

           

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet          

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

253/2014. (X. 2.) Korm. rendelet          

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

254/2014. (X. 2.) Korm. rendelet          

A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 

Október 6. napján:

2014. évi XL. törvény

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

2014. évi XLI. törvény          

Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

2014. évi XLII. törvény        

Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

2014. évi XLIII. törvény       

A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről

2014. évi XLIV. törvény       

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

2014. évi XLV. törvény         

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2014. évi XLVI. törvény       

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

37/2014. (X. 6.) MNB rendelet           

A „Bárány Róbert” ezüst emlékérme kibocsátásáról

38/2014. (X. 6.) MNB rendelet           

A „Bárány Róbert” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 

Október 9. napján:

39/2014. (X. 9.) MNB rendelet           

A teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról

14/2014. (X. 9.) FM rendelet

A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

30/2014. (X. 9.) NGM rendelet           

Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet módosításáról

 

Október 10. napján:

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet          

A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

256/2014. (X. 10.) Korm. rendelet          

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

257/2014. (X. 10.) Korm. rendelet          

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet          

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet          

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

47/2014. (X. 10.) BM rendelet           

A belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról

 

Október 13. napján:

48/2014. (X. 13.) BM rendelet           

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról

 

2014. október 16. és 2014. október 31. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Október 15. napján:

260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet          

Egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

261/2014. (X. 15.) Korm. rendelet          

Az egyes egyházi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

262/2014. (X. 15.) Korm. rendelet          

Egyes kormányrendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról

263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet          

Az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

16/2014. (X. 15.) FM rendelet           

A 2014. évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

14/2014. (X. 15.) HM rendelet           

A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

41/2014. (X. 15.) NFM rendelet          

A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

 

Október 16. napján:

264/2014. (X. 16.) Korm. rendelet          

A Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

42/2014. (X. 16.) NFM rendelet          

Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

Október 18. napján:

31/2014. (X. 18.) NGM rendelet          

A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet módosításáról

43/2014. (X. 18.) NFM rendelet          

Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

 

Október 21. napján:

265/2014. (X. 21.) Korm. rendelet          

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról

266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet          

A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

7/2014. (X. 21.) NMHH rendelet          

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

32/2014. (X. 21.) NGM rendelet          

Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról

 

Október 27. napján:

8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet          

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról

44/2014. (X. 27.) EMMI rendelet          

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet          

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

46/2014. (X. 27.) EMMI rendelet          

A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet módosításáról

17/2014. (X. 27.) FM rendelet           

A kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesítéséről, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről

 

Október 29. napján:

40/2014. (X. 29.) MNB rendelet          

A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet          

Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

18/2014. (X. 29.) FM rendelet           

Egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

19/2014. (X. 29.) FM rendelet           

A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

 

Október 30. napján:

2014. évi XLVII. törvény      

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

2014. évi XLVIII. törvény    

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetéséről

2014. évi XLIX. törvény       

A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2014. évi L. törvény  

Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2014. évi LI. törvény 

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről

2014. évi LII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2014. évi LIII. törvény          

A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

267/2014. (X. 30.) Korm. rendelet          

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

48/2014. (X. 30.) EMMI rendelet          

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

33/2014. (X. 30.) NGM rendelet          

A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet          

Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

 

Október 31. napján:

5/2014. (X. 31.) MvM rendelet           

A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

6/2014. (X. 31.) MvM rendelet           

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosításáról

49/2014. (X. 31.) BM rendelet           

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról

20/2014. (X. 31.) FM rendelet           

A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

44/2014. (X. 31.) NFM rendelet          

Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

2014. november 1. és 2014. november 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

November 3. napján:

268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet          

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet          

A „Ganz Ábrahám” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

21/2014. (XI. 3.) FM rendelet           

A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

22/2014. (XI. 3.) FM rendelet           

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról

23/2014. (XI. 3.) FM rendelet           

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

 

November 4. napján:

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet          

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet          

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet          

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

 

November 5. napján:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet          

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

November 6. napján:

2014. évi LIV. törvény          

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról

2014. évi LV. törvény

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

273/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet          

A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet          

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

275/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet          

Az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet          

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet          

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

24/2014. (XI. 6.) FM rendelet           

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

 

November 7. napján:

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet          

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

 

 

 

November 13. napján:

2014. évi LVI. törvény          

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014. évi LVII. törvény        

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2014. évi LVIII. törvény       

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2014. évi LIX. törvény          

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

2014. évi LX. törvény

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

2014. évi LXI. törvény          

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet          

A „Lechner Ödön” ezüst emlékérme kibocsátásáról

44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet          

A „Lechner Ödön” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet          

A „Zrínyi Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról

46/2014. (XI. 13.) MNB rendelet          

A „Zrínyi Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 

November 14. napján:

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet          

A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet          

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet          

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet          

Egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

281/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet          

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

282/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet          

A WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet          

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

2014. november 16. és 2014. november 30. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

November 17. napján:

283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet          

A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 

November 19. napján:

47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet          

A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

7/2014. (XI. 19.) MvM rendelet          

A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet          

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet          

Egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

46/2014. (XI. 19.) NFM rendelet          

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

 

November 20. napján:

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet          

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet          

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet          

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet          

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

288/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet          

A ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

25/2014. (XI. 20.) FM rendelet           

Az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet           

Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

 

November 21. napján:

2014. évi LXII. törvény        

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról

2014. évi LXIII. törvény       

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

2014. évi LXIV. törvény       

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről

2014. évi LXV. törvény         

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról

2014. évi LXVI. törvény       

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

2014. évi LXVII. törvény      

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről

49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelet          

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról

 

November 25. napján:

2014. évi LXVIII. törvény    

Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről

2014. évi LXIX. törvény       

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről

2014. évi LXX. törvény         

Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről

2014. évi LXXI. törvény       

Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról

2014. évi LXXII. törvény      

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról

2014. évi LXXIII. törvény    

Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról

50/2014. (XI. 25.) BM rendelet           

A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet           

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

28/2014. (XI. 25.) FM rendelet           

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

 

November 26. napján:

2014. évi LXXIV. törvény    

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

289/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet          

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmányának kihirdetéséről

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet          

A kedvezményezett járások besorolásáról

291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet          

Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet          

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet          

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet          

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról

295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet          

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

51/2014. (XI. 26.) BM rendelet          

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

 

November 27. napján:

48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet          

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet          

A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

50/2014. (XI. 27.) EMMI rendelet          

Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról

36/2014. (XI. 27.) NGM rendelet          

A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

47/2014. (XI. 27.) NFM rendelet          

A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet          

A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

November 28. napján:

296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet          

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

50/2014. (XI. 28.) MNB rendelet          

A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

52/2014. (XI. 28.) BM rendelet          

A vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet           

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 

2014. december 1. és 2014. december 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

December 3. napján:

297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet          

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 

December 5. napján:

298/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet          

Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

299/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet          

Egyes Korm. rendeleteknek a felszámolási eljárásban a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

301/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A repülőtér légiközlekedés-védelme céljából szedett díjak tervezése, jóváhagyása és felhasználása ellenőrzésének szabályairól

302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről

303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

53/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

December 5. napján:

305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről

307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

55/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

56/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A rendőrségi fogdák rendjéről

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

58/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

30/2014. (XII. 5.) FM rendelet

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről

2014. évi LXXV. törvény

az európai területi társulásról

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

2014. évi LXXVII. törvény

az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

2014. évi LXXVIII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2014. évi LXXIX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

 

December 8. napján:

2014. évi LXXX. törvény      

Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről

2014. évi LXXXI. törvény    

Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről

2014. évi LXXXII. törvény   

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről

59/2014. (XII. 8.) BM rendelet           

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról

 

December 9. napján:

308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet

A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

52/2014. (XII. 9.) MNB rendelet

A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

31/2014. (XII. 9.) FM rendelet

Egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

32/2014. (XII. 9.) FM rendelet

Egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

December 10. napján:

53/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet módosításáról

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól

55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról

9/2014. (XII. 10.) MvM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

33/2014. (XII. 10.) FM rendelet

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

15/2014. (XII. 10.) HM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet

Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

December 11. napján:

2014. évi LXXXIII. törvény

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

2014. évi LXXXIV. törvény

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról

2014. évi LXXXV. törvény

Az egyes jogállási törvények módosításáról

2014. évi LXXXVI. törvény

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról

2014. évi LXXXVII. törvény

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

Egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

49/2014. (XII. 11.) NFM rendelet

A Millenáris Kulturális Tudományos Nonprofit Kft. és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

50/2014. (XII. 11.) NFM rendelet

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet és a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet módosításáról

51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról

 

December 12. napján:

312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén tervezett egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítéséről szóló nemzetközi megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

315/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról

316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

317/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

60/2014. (XII. 12.) BM rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

61/2014. (XII. 12.) BM rendelet

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

34/2014. (XII. 12.) FM rendelet

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról

8/2014. (XII. 12.) IM rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

9/2014. (XII. 12.) IM rendelet

A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról

10/2014. (XII. 12.) IM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról

 

December 13. napján:

11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

12/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

56/2014. (XII. 13.) MNB rendelet

A „Homoki-Nagy István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

57/2014. (XII. 13.) MNB rendelet

A „Homoki-Nagy István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

62/2014. (XII. 13.) BM rendelet

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

16/2014. (XII. 13.) HM rendelet

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

11/2014. (XII. 13.) IM rendelet

A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

52/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról

319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

 

December 15. napján:

323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

324/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

325/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

327/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

63/2014. (XII. 15.) BM rendelet

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről

64/2014. (XII. 15.) BM rendelet

A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban

 

2014. december 16. és 2014. december 31. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

December 16. napján:

330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelet

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

65/2014. (XII. 16.) BM rendelet

A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról

66/2014. (XII. 16.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról

35/2014. (XII. 16.) FM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

12/2014. (XII. 16.) IM rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

13/2014. (XII. 16.) IM rendelet

A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

 

December 17. napján:

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

10/2014. (XII. 17.) MvM rendelet

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

67/2014. (XII. 17.) BM rendelet

Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

68/2014. (XII. 17.) BM rendelet

Az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

37/2014. (XII. 17.) FM rendelet

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

38/2014. (XII. 17.) FM rendelet

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

17/2014. (XII. 17.) HM rendelet

A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról

 

December 18. napján:

331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról

332/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

333/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről szóló 173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

334/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

336/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

337/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

338/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

69/2014. (XII. 18.) BM rendelet

A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről

39/2014. (XII. 18.) FM rendelet

Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

 

December 19. napján:

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

59/2014. (XII. 19.) MNB rendelet

A fizetésképtelenség és a várható fizetésképtelenség mint szanálási feltétel tekintetében vizsgálandó követelmények megsértésének számszerűsíthető szempontrendszeréről

70/2014. (XII. 19.) BM rendelet

A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet módosításáról

71/2014. (XII. 19.) BM rendelet

A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

17/2014. (XII. 19.) IM rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról

340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

Egyes területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

343/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 

December 22. napján:

2014. évi LXXXVIII. törvény

A biztosítási tevékenységről

344/2014. (XII. 22.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

72/2014. (XII. 22.) BM rendelet

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

73/2014. (XII. 22.) BM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

18/2014. (XII. 22.) IM rendelet

A büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

19/2014. (XII. 22.) IM rendelet

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosításáról

54/2014. (XII. 22.) NFM rendelet

Egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 

December 23. napján:

2014. évi LXXXIX. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

2014. évi XC. törvény

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról

2014. évi XCI. törvény

Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról

2014. évi XCII. törvény

Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról

2014. évi XCIII. törvény

A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról

2014. évi XCIV. törvény

A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról

2014. évi XCV. törvény

A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

2014. évi XCVI. törvény

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról

2014. évi XCVII. törvény

A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról

2014. évi XCVIII. törvény

Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

A központi címregiszterről és a címkezelésről

346/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

60/2014. (XII. 23.) MNB rendelet

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet

A folyók mértékadó árvízszintjeiről

75/2014. (XII. 23.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

40/2014. (XII. 23.) FM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

41/2014. (XII. 23.) FM rendelet

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

20/2014. (XII. 23.) IM rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

38/2014. (XII. 23.) NGM rendelet

A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról

39/2014. (XII. 23.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról és az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

55/2014. (XII. 23.) NFM rendelet

Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

 

December 29. napján:

2014. évi XCIX. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

2014. évi C. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi CI. törvény

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről

349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről

352/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséhez, az irányítói és felügyeleti hatáskörök átruházásához, egyes ügyek kiemelt jellegének megszüntetéséhez, valamint a szociális temetés intézménye elhalasztáshoz szükséges rendeletek módosításáról

353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

354/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

355/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

356/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

357/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

358/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

359/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

76/2014. (XII. 29.) BM rendelet

Egyes személyügyi tárgyú BM rendeletek módosításáról

54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

42/2014. (XII. 29.) FM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről

41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

42/2014. (XII. 29.) NGM rendelet

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

56/2014. (XII. 29.) NFM rendelet

Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról

 

December 30. napján:

2014. évi CII. törvény

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

2014. évi CIII. törvény

A hűség falvairól

2014. évi CIV. törvény

Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról

2014. évi CV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

2014. évi CVI. törvény

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról

2014. évi CVII. törvény

A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról

2014. évi CVIII. törvény

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról

2014. évi CIX. törvény

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról

2014. évi CX. törvény

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

2014. évi CXI. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2014. évi CXII. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról

2014. évi CXIII. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról

360/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről

361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

Az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről

364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

366/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

367/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A hulladékká vált gépjárművekről

370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

372/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet

Egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról

12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

44/2014. (XII. 30.) FM rendelet

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról

2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet

Az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól

43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról

45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

Egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról

46/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

A pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló, a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

Az egyes adóigazgatási tárgyú NGM rendeletek módosításáról

48/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról

59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról

 

December 31. napján:

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

375/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.” betéteseinek kártalanításáról

13/2014. (XII. 31.) MvM rendelet

A 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről

49/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról

50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről

51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról

60/2014. (XII. 31.) NFM rendelet

Az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet módosításáról

377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról

378/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

382/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

Egyes földgáz szállítóvezeték-létesítéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

388/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

389/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

390/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról

392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

396/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Magyar Urán Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

14/2014. (XII. 31.) MvM rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

15/2014. (XII. 31.) MvM rendelet

Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

52/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

A Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól

53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

Az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

Az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

57/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet hatályon kívül helyezéséről

397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

 

2015. január 1. és 2015. január 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Január 14. napján:

1/2015. (I. 14.) MvM rendelet

A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól

2/2015. (I. 14.) MvM rendelet

A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

A javítóintézetek rendtartásáról

2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

3/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

Egyes gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, gyógyászati ellátásokkal és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

1/2015. (I. 14.) FM rendelet

A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet, valamint az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet módosításáról

 

Január 15. napján:

1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet

A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 

2015. január 16. és 2015. január 27. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben

Január 16. napján:

1/2015. (I. 16.) NFM rendelet

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

 

Január 20. napján:

4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

2/2015. (I. 20.) NFM rendelet

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszűnésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 

Január 22. napján:

2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

 

2015. január 28. és 2015. február 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben

Január 28. napján:

3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

3/2015. (I. 28.) MvM rendelet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

1/2015. (I. 28.) BM rendelet

A nemzetközileg védett személy fogadásával összefüggő feladatok végrehajtásának rendőri biztosítására használt speciális gépjárművek fenntartásáról

6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Január 29. napján:

4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételeinek meghatározásával összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról

5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

7/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

8/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

1/2015. (I. 29.) NGM rendelet

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

3/2015. (I. 29.) NFM rendelet

Az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 

Január 30. napján:

10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet

Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok átadása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

11/2015. (I. 30.) Korm. rendelet

A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 

Február 2. napján:

4/2015. (II. 2.) MvM rendelet

Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

5/2015. (II. 2.) MvM rendelet

Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet

Egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

8/2015. (II. 2.) EMMI rendelet

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

 

Február 3. napján:

2/2015. (II. 3.) BM rendelet

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról

2/2015. (II. 3.) NGM rendelet

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

4/2015. (II. 3.) NFM rendelet

Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Február 6. napján:

2/2015. (II. 6.) FM rendelet

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

3/2015. (II. 6.) FM rendelet

Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosításáról

 

Február 9. napján:

12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

5/2015. (II. 9.) NFM rendelet

Az egyedi támogatások, költségtérítések mértékéről és felhasználási szabályairól

 

Február 10. napján:

13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

15/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

Az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

6/2015. (II. 10.) MvM rendelet

A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet

Egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Február 11. napján:

16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

3/2015. (II. 11.) BM rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

 

Február 13. napján:

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

3/2015. (II. 13.) NGM rendelet

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól

6/2015. (II. 13.) NFM rendelet

Az elektronikus útdíjszedési rendszer átjárhatósági rendszerelemeinek alkalmasságát tanúsító szervről

 

2015. február 16. és 2015. február 28. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Február 16. napján:

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

18/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

19/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 

Február 17. napján:

20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet

Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

7/2015. (II. 17.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

 

Február 18. napján:

21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet

A vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásról

22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet

A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

23/2015. (II. 18.) Korm. rendelet

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

7/2015. (II. 18.) NFM rendelet

Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

Február 19. napján:

1/2015. (II. 19.) MNB rendelet

A „Csók István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

A „Csók István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

4/2015. (II. 19.) FM rendelet

A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

4/2015. (II. 19.) NGM rendelet

Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Február 20. napján:

24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet

Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

3/2015. (II. 20.) MNB rendelet

A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

8/2015. (II. 20.) NFM rendelet

A KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

Február 23. napján:

10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet

Egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Február 25. napján:

25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól

26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a honvédelmi szervezeteknek az államháztartás működési rendjétől eltérő működési szabályaival összefüggő módosításáról

27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

Az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

31/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

A 2014–2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

A Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

11/2015. (II. 25.) EMMI rendelet

A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

1/2015. (II. 25.) HM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

3/2015. (II. 25.) IM rendelet

Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról

 

Február 27. napján:

2015. évi I. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról

2015. évi II. törvény

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról

34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

35/2015. (II. 27.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

8/2015. (II. 27.) MvM rendelet

Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

9/2015. (II. 27.) MvM rendelet

A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról

10/2015. (II. 27.) MvM rendelet

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

11/2015. (II. 27.) MvM rendelet

A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

4/2015. (II. 27.) BM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

5/2015. (II. 27.) BM rendelet

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet

Egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

 

2015. március 16. és 2015. március 31. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Március 17. napján:

52/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az Egyiptomi Arab Köztársaság és Izrael állam közötti békeszerződés jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló megállapodás megszüntetéséről

53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről

54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

55/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

56/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzésével megvalósuló társasági összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

57/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet

Egyes NMHH rendeleteknek a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás változásával összefüggő módosításáról

 

Március 18. napján:

6/2015. (III. 18.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

Március 19. napján:

16/2015. (III. 19.) MvM rendelet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

 

Március 20. napján:

7/2015. (III. 20.) NGM rendelet

A közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi tevékenységében való részvételre irányuló munkakörök meghatározásáról

 

Március 24. napján:

2015. évi VIII. törvény

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi IX. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

8/2015. (III. 24.) BM rendelet

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a területszervezési eljárással összefüggő módosításáról

62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

6/2015. (III. 24.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 

Március 25. napján:

64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet

A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

7/2015. (III. 25.) MNB rendelet

A „Tinódi Sebestyén” ezüst emlékérme kibocsátásáról

8/2015. (III. 25.) MNB rendelet

A „Tinódi Sebestyén” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

2015. évi X. törvény

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről

2015. évi XI. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

2015. évi XII. törvény

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról

2015. évi XIII. törvény

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

2015. évi XIV. törvény

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról

65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról

 

Március 26. napján:

2015. évi XV. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

2015. évi XVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

2015. évi XVII. törvény

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról

2015. évi XVIII. törvény

A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XIX. törvény

Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XX. törvény

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

2015. évi XXI. törvény

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

2015. évi XXII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

2015. évi XXIII. törvény

A Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XXIV. törvény

Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XXV. törvény

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XXVI. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XXVII. törvény

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2015. évi XXVIII. törvény

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 

Március 30. napján:

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról

69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007–2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

9/2015. (III. 30.) MNB rendelet

A „Zsigmondy Richárd” ezüst emlékérme kibocsátásáról

10/2015. (III. 30.) MNB rendelet

A „Zsigmondy Richárd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet

Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

17/2015. (III. 30.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

10/2015. (III. 30.) BM rendelet

Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

17/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

12/2015. (III. 30.) FM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

13/2015. (III. 30.) FM rendelet

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet, valamint a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról

6/2015. (III. 30.) IM rendelet

Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

8/2015. (III. 30.) NGM rendelet

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokról szóló kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggő módosításáról

73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 

Március 31. napján:

76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről

77/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

80/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

82/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról

18/2015. (III. 31.) MvM rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

11/2015. (III. 31.) BM rendelet

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

12/2015. (III. 31.) BM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról

12/2015. (III. 31.) NFM rendelet

Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

13/2015. (III. 31.) NFM rendelet

A földgáz biztonsági készlet mértékéről

 

2015. április 1. és 2015. április 30. között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Április 2. napján:

84/2015. (IV. 2.) Korm. rendelet

A GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság "csődeljárás alatt" és az ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté való minősítéséről

19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet

A múzeumi letétről

 

Április 7. napján:

2015. évi XXIX. törvény

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XXX. törvény

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XXXI. törvény

A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről

2015. évi XXXII. törvény

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

2015. évi XXXIII. törvény

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

2015. évi XXXIV. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

2015. évi XXXV. törvény

A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról

2015. évi XXXVI. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

2015. évi XXXVII. törvény

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

2015. évi XXXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

14/2015. (IV. 7.) BM rendelet

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról

 

Április 9. napján:

85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről

86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról

89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

93/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség feladataival kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

A mezőgazdasági kistermelői támogatásról

17/2015. (IV. 9.) FM rendelet

Az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

10/2015. (IV. 9.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról

11/2015. (IV. 9.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzési rendszeréről

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről

17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

 

Április 10. napján:

97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet

A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

18/2015. (IV. 10.) FM rendelet

A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

2/2015. (IV. 10.) HM rendelet

A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

7/2015. (IV. 10.) IM rendelet

Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet

A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet

A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 

Április 13. napján:

20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

13/2015. (IV. 13.) NGM rendelet

Az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról szóló 53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

 

Április 14. napján:

2/2015. (IV. 14.) MEKH rendelet

Egyes energetikai rendeletek módosításáról

8/2015. (IV. 14.) IM rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Április 17. napján:

2015. évi XXXIX. törvény

A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról

2015. évi XL. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

16/2015. (IV. 17.) BM rendelet

Egyes szervezeti változásokkal összefüggő BM rendeletek módosításáról

21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

19/2015. (IV. 17.) NFM rendelet

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

 

Április 20. napján:

98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

99/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének végrehajtását szabályozó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

Az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

11/2015. (IV. 20.) MNB rendelet

A „Duna-Ipoly Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról

12/2015. (IV. 20.) MNB rendelet

A „Duna-Ipoly Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

17/2015. (IV. 20.) BM rendelet

A polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

2/2015. (IV. 20.) KKM rendelet

A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

 

Április 21. napján:

13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet

A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet módosításáról

22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

 

Április 23. napján:

103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

108/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

A Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

23/2015. (IV. 23.) MvM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

20/2015. (IV. 23.) NFM rendelet

A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

Április 24. napján:

2015. évi XLI. törvény

A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről

2015. évi XLII. törvény

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

2015. évi XLIII. törvény

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi XLIV. törvény

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi XLV. törvény

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról

19/2015. (IV. 24.) FM rendelet

Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

 

Április 27. napján:

2015. évi XLVI. törvény

Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról

2015. évi XLVII. törvény

Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról

2015. évi XLVIII. törvény

Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

2015. évi XLIX. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról

2015. évi L. törvény

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

2015. évi LI. törvény

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról

20/2015. (IV. 27.) FM rendelet

A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

 

Április 28. napján:

3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

Április 30. napján:

110/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához a kárrendezés iránti kérelem kormányablakon keresztül történő benyújtásáról

111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

112/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

114/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről

9/2015. (IV. 30.) IM rendelet

Az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

 

2015. május 1. és 2015. május 15. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Május 4. napján:

4/2015. (V. 4.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet

A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

 

Május 6. napján:

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

22/2015. (V. 6.) NFM rendelet

Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Május 7. napján:

116/2015. (V. 7.) Korm. rendelet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

117/2015. (V. 7.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 

Május 8. napján:

2015. évi LII. törvény

A banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények módosításáról

2015. évi. LIII. törvény

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

2015. évi LIV. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

2015. évi LV. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról

2015. évi LVI. törvény

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról

23/2015. (V. 8.) NFM rendelet

Egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Május 13. napján:

118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet

A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

22/2015. (V. 13.) FM rendelet

Az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

23/2015. (V. 13.) FM rendelet

Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Május 14. napján:

119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet

A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

2015. május 16. és 2015. május 31. napjai között az alábbi jogszabályok kerültek kihirdetésre Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben:

Május 21. napján:

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

121/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

A Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

18/2015. (V. 21.) BM rendelet

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

 

Május 22. napján:

2015. évi LVII. törvény

Az energiahatékonyságról

2015. évi LVIII. törvény

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról

25/2015. (V. 22.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

15/2015. (V. 22.) NGM rendelet

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról

 

Május 26. napján:

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról

124/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

15/2015. (V. 26.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

24/2015. (V. 26.) NFM rendelet

A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

25/2015. (V. 26.) NFM rendelet

Az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

Május 27. napján:

125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól

127/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

A Néprajzi Múzeumról

128/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól

130/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

Az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról

132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

133/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

134/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

Az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet

A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

25/2015. (V. 27.) FM rendelet

A földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

26/2015. (V. 27.) FM rendelet

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról

27/2015. (V. 27.) FM rendelet

Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

 

Május 28. napján:

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet

A 2015/2016. tanév rendjéről

29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet

Egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

28/2015. (V. 28.) FM rendelet

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosításáról

27/2015. (V. 28.) NFM rendelet

A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

Május 29. napján:

19/2015. (V. 29.) BM rendelet

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

16/2015. (V. 29.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

 

 

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg