• Magyar
 • English

Bemutatkozunk

A foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatására „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” címmel kiemelt projektet valósítunk meg. 

A projekt célja, szerepe a foglalkoztatási programok szakmai támogatásában, végrehajtásában:

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója a Magyar Állam képviseletében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a cégbírósági bejegyzés kelte 2012. január 13. Az OFA nKft. közhasznú jogállású szervezet.

Az alapító okirat szerint a Társaság tartós közérdekű tevékenysége során a munkaerő piaci beavatkozásokhoz szolgáltat innovatív eszközrendszert, továbbá többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatokat generál és menedzsel, valamint a foglalkoztatás elősegítéséhez erőforrásokat fejleszt és közvetít, illetve részt vesz az Európai Szociális Alap, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott foglalkoztatási, foglalkoztatást elősegítő oktatási és képzési, foglalkoztatási rehabilitációs, munkaerő-piaci integrációs, továbbá a foglalkoztatási célú civil/nonprofit szféra fejlesztését szolgáló intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok végrehajtásában.

A TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001 „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt  megvalósítási időszaka 2012. július 1- 2015. június 30. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 700 millió Ft.

A kiemelt projekt célja, hogy a nemzeti és európai uniós foglalkoztatási stratégiákban kiemelt helyen szereplő nonprofit szektor fejlesztése, a foglalkoztatási potenciál és a munkaerő foglalkoztathatóságát növelő szolgáltatási funkciója javuljon.  Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)  fent bemutatott hasonló törekvései és megvalósult programjai mind azt igazolták, hogy a foglalkoztatási projekteket megvalósító, kiemelten a foglalkoztatási célú non-profitszervezetek fokozott szakmai támogatása és megerősítése, valamint a helyi foglalkoztatási együttműködést, innovatív kezdeményezéseket és/vagy komplex (pl. tranzit jellegű) tevékenységeket megvalósító programok segítése a foglalkoztatási mutatókban is képes eredményeket hozni. Rendszerszinten azonban ezek az eredmények tovább javíthatóak, ha a szakmai támogatást értékelő-elemző tevékenység és visszacsatolás is kíséri.

A foglalkoztatás-fejlesztési programok eredményességének növelése érdekében a kiemelt projekt:

 • a projektmegvalósító szervezetek szakmai támogatását,
 • hálózatosodás elősegítését,
 • tapasztalatok átadását,
 • bevált modellek elterjesztését, rendszerszerű alkalmazását, intézményesítését vállalta.

A „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” projekt közvetlen célcsoportja:

 • az innovatív kísérleti foglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek,
 • a tranzitfoglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek,
 • a foglalkoztatási megállapodás keretében együttműködő partnerségek tagszervezetei.

A kiemelt projekt közvetett célcsoportja:  

 • a foglalkoztatási programok szakmai, intézményi környezete,
 • a környezetben működő elsődleges és másodlagos munkaerő-piaci szereplők, vállalkozások, munkaadók,
 • a támogatott projektgazdákhoz hasonló célok mentén dolgozó nonprofit szervezetek,
 • a foglalkoztatáspolitika formálásának fontosabb szereplői.

A projekt szakmai céljait kísérő és annak megvalósulását segítő szolgáltatási tevékenységeink közül a projektgenerálás során a potenciális pályázói kör felkeresése, körvonalazott projektjeik és szakmai tevékenységük megtervezése, együttműködő partnereik felkutatása és támogatása volt a cél.

A projektek megvalósítása során regionális munkatársaink segítségével projektmentorálást végzünk, egyedi vagy csoportos szervezésben folyamatos szakmai tanácsadási tevékenységet folytatunk, igény esetén szakterületi tanácsadókat biztosítunk a folyamatos ügyfélszolgálat mellett.

A kiemelt projekt tevékenységével kapcsolatos igények pontosítására, szolgáltatási kínálat meghatározására, a projektgazdák által igényelt szolgáltatási kosár tartalmának pontosítására szükségletfelmérést végzünk. A szükségletfelmérés eredményének függvényében kívánjuk a célcsoporti tudásbővítések tartalmát, módszerét meghatározni, és a programokat összeállítani.

A hálózatépítést szolgálja, és a hálózati együttműködést generálja, valamint a tapasztalatátadás,  disszemináció színtere a különböző szakmai rendezvények sorozata: a „Nyitó - Open Space” konferencia – 2013. június 25-27., az összesen 3 alkalommal megrendezésre kerülő 1-1 napos Tematikus konferenciák, valamint az összesen 24 alkalommal megtartott illetve megtartani tervezett regionális szakmai műhelyek.

A kiemelt projekt feladata a fejlesztések eredményeinek visszacsatolása, a programok nyomon követése és folyamatos értékelése folyamatba épített értékelés eszközével, valamint egy fejlesztő munkát követően szakpolitikai ajánlások, javaslatok megfogalmazása. Az ajánlások és javaslatok a következő tervezési és projektvégrehajtási időszakra ad iránymutatást a hatékonyabb megvalósítás érdekében, a bevált modellek elterjesztése, rendszerszerű alkalmazása, intézményesítése révén.

A kiemelt projekt keretében tervezzük egy módszerkatalógus összeállítását, amely a fejlesztések eredményeinek széles körben, akadálymentesen elérhetővé tételével a felhasznált támogatások hasznosulását és a fejlesztések disszeminációját célozza meg.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. alábbi két kiemelt projektje keretében tervez létrehozni  egy „Tudástár”-at:

 • a 2012. július 1-jén indult TÁMOP-1.4.7-12/1-2012-0001 azonosítószámú „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt a foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatására,
 • a 2013. január 1-jén indult  TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosítószámú Kooperáció+ a „Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések támogatására.

Tudástár egy komplex szakmai adatbázis és az azt üzemeltető alkalmazás, mely alkalmas mindazon információk és gyakorlati tapasztalatok összefoglalására és rendszerezésére amelyeket a Társaság, illetve jogelődje szakmai tevékenysége során az elmúlt években felhalmozott, és amelyek hasznosak lehetnek – többek között – további foglalkoztatási programok megvalósításához.

Interaktív formában az interneten keresztül hozzáférhető alkalmazás és adatbázis információt ad hazai és uniós forrásból finanszírozott munkaerő-piaci programokról, és a programok keretében létrejött eredményekről, termékekről (kiadvány, módszertan, modell, szakmai ajánlás, szakmai elemzés/értékelés stb.).

A Tudástárat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatosan tervezi fejleszteni és honlapján keresztül igyekszik a szakmai közvélemény számára hozzáférhetővé tenni, népszerűsíteni.

Módszertani fejlesztés területei

Innovatív foglalkoztatási programok

Foglalkoztatási megállapodások keretében megvalósuló programok

Tranzit- foglalkoztatási programok

Folyamatba épített értékelés

Az értékelési folyamathoz - bármely formáját alkalmazzuk - az az elvárás kapcsolódik, hogy összefüggéseket állapítson meg és támasszon alá, ezzel segítve a megvalósítók és döntéshozók munkáját.   A folyamatba épített értékelés fejlesztő jellegű, tükrözi a megvalósítás folyamatát, választ ad az eredményesség és hatékonyság kapcsán felmerülő vagy más aktuális kérdésekre.  Komplex szociális programok esetében maga az értékelés is összetett folyamat, a megfelelő kérdésfelvetés és a vizsgált területek gondos kiválasztása, valamint a rendszeres adatgyűjtés biztosítja azt, hogy kérdéseinkre hiteles válaszokat kapjunk. 

Tovább...

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg