• Magyar
  • English

Aktuális híreink

A kiemelt projekt keretében megvalósult, konstrukciónkénti módszerfejlesztés eredményei

2015. 10. 27.

A kiemelt projekt vállalása a nyertes projektek szakmai támogatásán túl az egyes konstrukciók megvalósítási tapasztalatit is összegző módszerfejlesztés keretében visszacsatolást adni a végrehajtás és a szakpolitika szintjén egyaránt. A módszerfejlesztő munka célja a hosszú távú működést előtérbe helyezve kidolgozni az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató rendszer kritériumait, a foglalkoztatási együttműködések sztenderdjeit és a működés feltételrendszerét, valamint a tranzitfoglalkoztatás eredményesen alkalmazható modelljét. Az ajánlások és javaslatok a következő tervezési és projekt-végrehajtási időszakra adnak iránymutatást a hatékonyabb megvalósítás érdekében.

Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések

Az innovatív projektek tematikai sokszínűsége és eltérő célcsoportja komplex megközelítést, ugyanakkor egyedi értékelést igényel. Ez a sokszínűség egyfelől megnehezíti az összehasonlíthatóságot, másfelől biztosítja az innovatív és kreatív megoldások felszínre jutását. A fejlesztő munka célja volt többek között azonosítani és pontosítani az innovatív tartalmakat, valamint a megvalósító szervezetek tapasztalatait. További cél fejleszteni és bővíteni az innovációban, újításban rejlő lehetőségeket, ugyanakkor feltárni az adaptáció és a szélesebb körű, rendszer szintű alkalmazhatóság módozatait. A fejlesztési munkába beépültek a korábbi, már lezárult, hazai és nemzetközi innovációs kísérletekkel kapcsolatos ismeretek, gyakorlati tapasztalatok, megvalósításuk sikerességének és nehézségeinek elemzése. A teljes terjedelmében olvasható tanulmány igyekszik a projektek során felmerülő, eltérő gazdasági és szociális érdekeket feltárni és egymáshoz közelíteni.

 

Tranzitfoglalkoztatási programok

A modell kidolgozási folyamata a tranzitfoglalkoztatás alapvető elemeit követte: célcsoport azonosítása, feltérképezése, toborzása, kiválasztása, bevonása, foglalkoztatással egybekötött képzési szakasz, támogató szakmai tevékenységek, eszközök és módszertan, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés, utánkövetés. A modell fontos eleme a szakmai mérés módszertana. A fejlesztők munkájukban támaszkodtak a kiemelt projekt keretében lefolytatott helyzetfeltáró kutatás eredményeire, valamint a korábban kidolgozott módszertani anyagokra, és azokat a jelenlegi munkaerő-piaci viszonyokhoz igazítva aktualizálták. Ennek egyik eleme a közfoglalkoztatási programokhoz való illesztés vizsgálata. A vizsgálat kiterjed a tranzitfoglalkoztatási program költség-hatékonyságára is.

 

Foglalkoztatási együttműködések

A foglalkoztatási együttműködéseket elemző korábbi kutatások és a szakpolitika többszöri próbálkozása a foglalkoztatási paktumok létrehozásának támogatására mind alátámasztja, hogy szükség van a foglalkoztatási együttműködések sztenderdjeinek, minimum kritériumainak kidolgozására. A sztenderdek célja, hogy minőségi szempontú összegzést adjanak a partnerségek összetétel, mélysége, bővítési lehetőségei, helyi együttműködés szervezése, a működés hatóköre, feltételei, fenntarthatósága, valamint a menedzsment működése tekintetében. A sztenderdeket összegző dokumentum a nemzetközi tapasztalatokon és uniós iránymutatásokon alapulva a hazai gazdasági környezet sajátosságait figyelembe véve készült. A minimumkritériumok a megyei/megyei jogú városi és helyi szintű foglalkoztatási együttműködések országos koordináció által szakmai támogatással és minőségbiztosítással kísért struktúráját vetíti elő. A foglalkoztatási megállapodások működését szabályozó feltételrendszer szakmai támpontokat ad a 2014 és 2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának legfontosabb foglalkoztatás-növelést célzó humánerőforrás fejlesztési intézkedése, a megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása terén.

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg