• Magyar
  • English

Módszertani fejlesztés területei: Foglalkoztatási megállapodások keretében megvalósuló programok

A foglalkoztatási megállapodásokat tekintve az elmúlt 7-8 év jelentős mennyiségi növekedést hozott. Gyakorlatilag nulláról indulva ma kb. 65 különböző hatókörű (régiós, megyei, kistérségi, település szintű) és jellegű foglalkoztatási megállapodás van nyilvántartásban Magyarországon. A mennyiségi növekedés ugyanakkor az esetek jelentős részében nem jelentett egyúttal érdemi, minőségi tartalmat és fenntartható működést. Az elmúlt években több felmérés és tanulmány tárgyalta a magyarországi foglalkoztatási megállapodások kérdését. Minden esetben megállapítást nyert, hogy a partnerségek nagy része nem, vagy csak részben felel meg a foglalkoztatási megállapodások fogalmának, így az Európai Unióban megfogalmazott kritériumoknak, illetve azon támogatási szempontoknak, amelyek alapján uniós források vehetők igénybe finanszírozásukhoz. A megállapításokra alapozható tehát az igény, miszerint szükséges volna a foglalkoztatási megállapodások szakmai sztenderdjeinek (partnerségek összetétele, menedzsment felépítése és működése, nyilvánosság, együttműködés szervezése, támogatás nélkül fenntartható működés stb.) kidolgozása.

A kiemelt projekt keretében tervezzük kidolgozni a foglalkoztatási megállapodások szakmai sztenderdjeit, valamint a megállapodások fenntarthatóságára vonatkozó szakmai és szakpolitikai ajánlásokat.

A módszertani fejlesztés kiinduló pontja egy helyzetfeltáró kutatás melynek  célja: a  foglalkoztatási megállapodások működőképességéhez, fenntartható működéséhez szükséges feltételek azonosítása,  a sztenderdeket kidolgozó és a szakpolitikai javaslatokat megfogalmazó szakmai közreműködők munkájának megalapozása, országos adatbázis kialakítása.

Tervezett kutatási témák:

  • a magyarországi foglalkoztatási megállapodások teljes körű feltérképezése, építve az OFA munkaügyi tárgyú kutatási programja keretében meghirdetett hatásvizsgálat eredményeként létrejött Paktum regiszterre,
  • a Magyarországon hazai és uniós forrásból pályázati támogatással megvalósított „Paktum” projektek tapasztalatainak összegyűjtése, elemzése, különös figyelemmel a fenntartható működéshez szükséges feltételek azonosítására,
  • bevált és működő gyakorlati megoldások feltérképezése/ bemutatása.

A kutatás eredményeinek felhasználásával indul el a szakmai sztenderdek és szakpolitikai javaslatok kidolgozásának folyamata. A sztenderdek alapegységeit és a szakpolitikai ajánlásokat a szakmai megvalósítók és közreműködők azonosítják és dolgozzák ki. A foglalkoztatási együttműködéseket elemző korábbi kutatások alátámasztják azt az igényt, miszerint szükséges a foglalkoztatási megállapodások szakmai sztenderdjeinek kidolgozása. A sztenderdek minőségi szempontú összegzését adnák a következő elemeknek: partnerségek összetétele, mélysége, bővítési lehetőségei, helyi együttműködés szervezése, a működés hatóköre, feltételei, fenntarthatósága, a menedzsment felépítése és működése, nyilvánosság. A sztenderdeket összegző dokumentum – mely a hazai és külföldi tapasztalatok, valamint az uniós iránymutatások alapján jönne létre – egyrészt bemutatná, hogy egy partnerség mitől minősül szakmailag elfogadott és uniós forrásokból is támogatható foglalkoztatási megállapodásnak, másrészt a jövőre nézve segítséget, iránymutatást adna a foglalkoztatási megállapodások hosszú távú, a támogatások megszűnését követő, önfenntartó működéséhez, a megalapozott szakmai együttműködés tartalmának és  követelményrendszerének kialakításához; mindez egyúttal alapja lehet egyfajta akkreditációnak és minőségbiztosításnak.

A sztenderdek kialakítását követően értékelő kutatás keretében vizsgáljuk a foglalkoztatási megállapodások  sztenderdeknek való megfelelését.. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmányban szakpolitikai javaslatot fogalmazunk meg a foglalkoztatási együttműködések szabályozására és az önfenntartó működésüket elősegítő ösztönzőkre vonatkozóan.

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg